Πολιτική απορρήτου

Η αποκαλούμενη εταιρεία Μπουτσάκης Φώτης, εφεξής Marketup Greece, παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες πληροφορικής και διαδικτύου. Λειτουργεί από 01/5/2018 και παρέχει υπηρεσίες σχεδιασμού ιστοσελίδων, σχεδιασμού και ανάπτυξης τεχνολογιών πληροφορικής για εφαρμογές και υπηρεσίες μάρκετινγκ και διαφήμισης.

Εάν ο χρήστης διαφωνεί με οποιονδήποτε ή όλους τους όρους χρήσης του δικτυακού τόπου, των υπηρεσιών ή του ηλεκτρονικού καταστήματος, οφείλει να απέχει από τη χρήση του, διαφορετικά δηλώνει ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους λειτουργίας του. Η Marketup Greece λειτουργεί υπό την ευθύνη της εταιρείας Μπουτακάκης Φώτιος Γεώργιος, με ΑΦΜ: 118907647, που εδρεύει στην οδό Ιδομενέως, Ηράκλειο, ΤΚ 71500. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2811 11 7281.

Η διασφάλιση των δεδομένων των καταναλωτών αποτελεί απόλυτη προτεραιότητά μας. Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων διέπεται από τους όρους της παρούσας Σύμβασης και τις σχετικές διατάξεις τόσο του ελληνικού όσο και του κοινοτικού και διεθνούς δικαίου που αφορούν την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας. Προσωπικά δεδομένα. Οποιαδήποτε μελλοντική αλλαγή του παρόντος κανονιστικού πλαισίου θα υπόκειται στην παρούσα Σύμβαση. Προκειμένου να σας παρέχουμε τις καλύτερες και ποιοτικότερες υπηρεσίες, συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα μετά από τη ρητή συγκατάθεσή σας και αφού λάβουμε πλήρη γνώση των δικαιωμάτων σας, όπως προβλέπεται στον Κανονισμό 679/2016 GDPR. Λαμβάνουμε όλα τα κατάλληλα και αναγκαία μέτρα στο πλαίσιο του νόμου, υιοθετώντας σύγχρονες τεχνολογικές διαδικασίες, προηγμένο τεχνικό εξοπλισμό και λογισμικό.

Οι επισκέπτες και οι χρήστες των υπηρεσιών αυτού του δικτυακού τόπου κατά την περιήγησή τους στις ιστοσελίδες του ενδέχεται να κληθούν να παράσχουν οικειοθελώς πληροφορίες και δεδομένα που τους αφορούν, προκειμένου να εγγραφούν σε υπηρεσίες, να δώσουν παραγγελίες για προϊόντα ή υπηρεσίες, να λάβουν ενημερώσεις και να απολαύσουν τις υπηρεσίες που προσφέρει ο δικτυακός τόπος Marketup.gr. Τα προσωπικά στοιχεία συλλέγονται από εμάς μόνο εάν εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας ως μέλος και περιορίζονται στο ονοματεπώνυμο, τη διεύθυνση (οδός, πόλη, ταχυδρομικός κώδικας), έναν αριθμό τηλεφώνου επικοινωνίας και στοιχεία χρέωσης (ΑΦΜ). Παράλληλα, ζητάμε πληροφορίες όπως έναν αριθμό κινητού τηλεφώνου (σε περίπτωση που χρειαστεί να επικοινωνήσουμε μαζί σας). Με το παρόν δίνετε τη ρητή συγκατάθεσή σας για τη συλλογή και επεξεργασία των παραπάνω προσωπικών δεδομένων, χωρίς την οποία δεν μπορούμε να σας προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας, και μπορείτε να την ανακαλέσετε ή να την τροποποιήσετε ανά πάσα στιγμή (Κανόνας 7 του 679/2016 ΕΕ ). Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων χωρίς προειδοποίηση, σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο. Σας παρακαλούμε να επανεξετάζετε τους παρόντες όρους κατά διαστήματα για τυχόν αλλαγές, καθώς η συνεχιζόμενη συμμετοχή σας στις υπηρεσίες μας συνεπάγεται την αποδοχή τυχόν αλλαγών σε αυτούς.

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα περιλαμβάνουν κάθε πληροφορία σχετικά με το υποκείμενο των δεδομένων, με τις εξαιρέσεις που προβλέπονται από τον νόμο. Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα (απλά και ευαίσθητα), σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 του κανονισμού 679/2016 της ΕΕ για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, είναι: κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο ("υποκείμενο των δεδομένων")- το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο, όπως όνομα, αριθμός ταυτότητας, δεδομένα θέσης, επιγραμμική ταυτότητα ή έναν ή περισσότερους παράγοντες που σχετίζονται με τη φυσική, φυσιολογική, γενετική, ψυχική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω προσώπου. Τα απλά προσωπικά δεδομένα είναι όλα μη ευαίσθητα. Η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων επισκεπτών-χρηστών είναι κάθε πράξη ή σειρά ενεργειών που εκτελείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση,δόμηση, αποθήκευση, προσαρμογή ή τροποποίηση, ανάκτηση, αναζήτηση πληροφοριών, χρήση, διαβίβαση, διάδοση ή άλλη διάθεση, συσχέτιση ή συνδυασμός, περιορισμός, διαγραφή ή καταστροφή ( σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 2 του κανονισμού 679/2016 ΕΕ). Η επεξεργασία των δεδομένων των χρηστών από την Εταιρεία μας είναι εμπιστευτική. Η Εταιρεία μας λαμβάνει τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την προστασία των δεδομένων των χρηστών και την προστασία τους από τυχαία ή μη εξουσιοδοτημένη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας.

Η Εταιρεία, ενεργώντας με βάση την αρχή της νομιμότητας, της αντικειμενικότητας, της ακρίβειας, της διαφάνειας, της ακεραιότητας και της εμπιστευτικότητας, του περιορισμού του σκοπού, της ελαχιστοποίησης και του περιορισμού της περιόδου αποθήκευσης, επεξεργάζεται τα δεδομένα των χρηστών, τα οποία αποκτά με νόμιμο τρόπο και τα διατηρεί σε αρχείο, αυστηρά υποκείμενα στο νόμο (άρθρο 5 του κανονισμού ΕΕ 679/2016), αποκλειστικά με τη συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων. Η Εταιρεία δηλώνει ότι προβαίνει σε νόμιμη επεξεργασία των δεδομένων των χρηστών, τα οποία συλλέγει με νόμιμο και νόμιμο τρόπο για καθορισμένους, σαφείς και νόμιμους σκοπούς και τα οποία επεξεργάζεται με νόμιμο και νόμιμο τρόπο για τους σκοπούς αυτούς.

Οι σκοποί που δικαιολογούν την επεξεργασία είναι, μεταξύ άλλων, η εκτέλεση των παραγγελιών των χρηστών στον παρόντα ιστότοπο, οι πληροφορίες που ζητούν οι χρήστες μέσω ενημερωτικού δελτίου και η αποτελεσματικότερη παροχή των υπηρεσιών της Εταιρείας προς αυτούς. Η επεξεργασία περιορίζεται στο αυστηρότερο δυνατό βαθμό, συλλέγοντας όχι περισσότερα δεδομένα από όσα απαιτούνται πάντα για τους σκοπούς της επεξεργασίας, είναι ακριβή και, όπου είναι απαραίτητο, επικαιροποιημένα και διατηρούνται σε μορφή που επιτρέπει την ταυτοποίηση των υποκειμένων τους. μόνο κατά τη διάρκεια του χρονικού διαστήματος που απαιτείται για την επίτευξη των σκοπών της συλλογής και επεξεργασίας τους (άρθρο 5, παρ. β, γ και ε, Κανονισμός ΕΕ 679/2016). Η Εταιρεία μας αρχειοθετεί τις συμβάσεις με τους καταναλωτές - χρήστες της παρούσας ιστοσελίδας, εντός των θεσμικών πλαισίων, με σκοπό την ομαλή διεκπεραίωση των παραγγελιών. Οι καταναλωτές μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αυτές κατόπιν ειδικού αιτήματος.

Μοναδικές, περιοριστικά απαριθμούμενες στο νόμο (αρ. 6 παρ. 1 Κανονισμός ΕΕ 679/2016) περιπτώσεις στις οποίες η Εταιρεία μας μπορεί να επεξεργάζεται απλά δεδομένα χρηστών χωρίς τη συγκατάθεσή τους είναι οι ακόλουθες:

(α) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση σύμβασης στην οποία το υποκείμενο των δεδομένων είναι συμβαλλόμενο μέρος ή για τη λήψη μέτρων κατόπιν αιτήματος του υποκειμένου των δεδομένων πριν από τη σύναψη της σύμβασης,

(β) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με τη νομική υποχρέωση του υπεύθυνου επεξεργασίας

(γ) Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη διασφάλιση ζωτικού συμφέροντος του υποκειμένου ή άλλου φυσικού προσώπου, εάν αυτό είναι φυσικά ή νομικά αδύνατο να δώσει τη συγκατάθεσή του.

(δ) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί στον υπεύθυνο επεξεργασίας

(ε) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των έννομων συμφερόντων που επιδιώκει ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή τρίτος, εκτός εάν τα συμφέροντα ή τα θεμελιώδη δικαιώματα και οι ελευθερίες του υποκειμένου των δεδομένων που επιβάλλουν την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα υπερισχύουν των συμφερόντων αυτών, ιδίως εάν το υποκείμενο των δεδομένων είναι παιδί.

Περαιτέρω, η επεξεργασία δεδομένων από την Εταιρεία μας επιτρέπεται επίσης όταν: ο χρήστης αφού ενημερωθεί για το είδος των δεδομένων, το σκοπό και την έκταση της επεξεργασίας, τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών έχει συναινέσει, ή η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση της σύμβασης , στην οποία ο χρήστης είναι συμβαλλόμενο μέρος, ή για τη λήψη μέτρων στο προσυμβατικό στάδιο, κατόπιν αιτήματος του συνδρομητή ακόμη και χωρίς τη συγκατάθεση του χρήστη (άρθρο 5, παρ. 2, Ν. 3471/2006).

Ο σχεδιασμός και η επιλογή των τεχνικών μέσων και των πληροφοριακών συστημάτων, καθώς και του εξοπλισμού για την παροχή στους χρήστες των υπηρεσιών της Εταιρείας μας, βασίζονται στην επεξεργασία όσο το δυνατόν λιγότερων προσωπικών δεδομένων. Η επιτρεπόμενη αποθήκευση και επεξεργασία των ανωτέρω είναι ενδεικτική της ενημέρωσης του χρήστη, της επεξεργασίας της παραγγελίας του, της παροχής των αιτούμενων υπηρεσιών και κάθε ενέργειας στο πλαίσιο της σύμβασης του χρήστη με την Εταιρεία μας. Τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα των χρηστών, όπως περιγράφονται στο νόμο, δεν συλλέγονται από την Εταιρεία σε καμία περίπτωση. Κατ' εξαίρεση από τον κανόνα αυτό, η Εταιρεία μπορεί να συλλέγει και να επεξεργάζεται ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, υπό αυστηρούς, νομοθετημένους περιορισμούς (άρθρο 9 παρ. 2, Κανονισμός ΕΕ 679/2016).

Η συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων είναι κάθε ένδειξη ελεύθερης, συγκεκριμένης, ρητής και πλήρους βούλησης, με την οποία το υποκείμενο των δεδομένων δηλώνει ότι συμφωνεί, με δήλωση ή σαφή θετική ενέργεια, με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν. Οι πληροφορίες αυτές περιλαμβάνουν τουλάχιστον πληροφορίες σχετικά με τον σκοπό της επεξεργασίας, τα δεδομένα ή τις κατηγορίες δεδομένων που αφορά η επεξεργασία, τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και το όνομα, το επώνυμο και τη διεύθυνση του υπευθύνου επεξεργασίας και τυχόν εκπροσώπου. Η συγκατάθεση μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή χωρίς αναδρομική ισχύ (άρθρο 7 παρ. 1-4 του Κανονισμού ΕΕ 679/2016). Δεν απαιτείται ο τύπος εγγράφου για την παροχή συγκατάθεσης για την επεξεργασία απλών δεδομένων χρήστη, οπότε η συγκατάθεση μπορεί να δοθεί και ηλεκτρονικά, με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο.

Οι χρήστες αυτού του ιστότοπου κατά το στάδιο της συλλογής δεδομένων ενημερώνονται επαρκώς και με σαφήνεια σχετικά με τον σκοπό της επεξεργασίας και τους αποδέκτες των δεδομένων τους. Οι χρήστες απολαμβάνουν τα νόμιμα δικαιώματα στα προσωπικά τους δεδομένα, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος ενημέρωσης, πρόσβασης στα δεδομένα τους και αντίρρησης στις ειδικές διατάξεις του νόμου (άρθρα 12-15 του κανονισμού ΕΕ 679/2016). Ειδικότερα, το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να ζητήσει από τον υπεύθυνο επεξεργασίας χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση τη διόρθωση ανακριβών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν και να ζητήσει τη διαγραφή των δεδομένων αυτών (άρθρα 16-17 του κανονισμού ΕΕ 679/2016) . Οι χρήστες έχουν επίσης το δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων τους και τη διαβίβαση των δεδομένων αυτών σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας χωρίς αντίρρηση από την Εταιρεία μας (άρθρα 18-20 του Κανονισμού ΕΕ 679/2016). Για να ασκήσετε αυτά τα δικαιώματα, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: [email protected].

Τα στοιχεία της πιστωτικής κάρτας δεν αποθηκεύονται στο χώρο αποθήκευσης της εταιρείας μας κατά τη διάρκεια της συναλλαγής, αλλά αποθηκεύονται απευθείας σε ασφαλές περιβάλλον από τη συνεργαζόμενη υπηρεσία ηλεκτρονικών πληρωμών VivaWallet που είναι υπεύθυνη για τη δρομολόγηση των καρτών.

Η εταιρεία μας τηρεί το πρωτόκολλο SSL (Secure Sockets Layer), το οποίο αποτελεί σήμερα το πρότυπο του παγκόσμιου ιστού για την πιστοποίηση των ιστότοπων για τους χρήστες του ιστού και για την κρυπτογράφηση των δεδομένων μεταξύ των χρηστών του ιστού και των διακομιστών ιστού. Μια κρυπτογραφημένη επικοινωνία SSL απαιτεί όλες οι πληροφορίες που αποστέλλονται μεταξύ ενός πελάτη και ενός διακομιστή να κρυπτογραφούνται από το λογισμικό αποστολής και να αποκρυπτογραφούνται από το λογισμικό λήψης, προστατεύοντας έτσι τις προσωπικές πληροφορίες κατά τη μετάδοση. Επιπλέον, όλες οι πληροφορίες που αποστέλλονται με το πρωτόκολλο SSL προστατεύονται από έναν μηχανισμό που ελέγχει αυτόματα εάν τα δεδομένα έχουν αλλάξει κατά τη διάρκεια της μεταφοράς.

Για να παρέχει καλύτερες υπηρεσίες και βελτιωμένη εμπειρία χρήσης, το marketup.gr χρησιμοποιεί cookies. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που ένας ιστότοπος αποθηκεύει στον υπολογιστή του χρήστη/επισκέπτη ή στην κινητή συσκευή του (Smartphone, tablet κ.λπ.) όταν τον επισκέπτεται μέσω του προγράμματος περιήγησης. Με αυτόν τον τρόπο, ο ιστότοπος θυμάται τις ενέργειες και τις προτιμήσεις των χρηστών (όπως ο κωδικός σύνδεσης, η γλώσσα, το μέγεθος της γραμματοσειράς και άλλες προτιμήσεις εμφάνισης) για ένα χρονικό διάστημα, ώστε να μην χρειάζεται να εισάγετε εκ νέου αυτές τις προτιμήσεις κάθε φορά που επισκέπτεστε τον ιστότοπο. Η χρήση ενός ή περισσότερων cookies βοηθά επίσης στην κατανόηση της συμπεριφοράς των χρηστών, προκειμένου να βελτιστοποιήσουμε τις υπηρεσίες που παρέχουμε. Τα cookies βοηθούν στην παρακολούθηση, την απόδοση και την επισκεψιμότητα του ιστότοπου. Σε καμία περίπτωση τα cookies δεν αποθηκεύουν τα προσωπικά σας στοιχεία ή πληροφορίες που θα επιτρέψουν σε οποιονδήποτε τρίτο να επικοινωνήσει με τον επισκέπτη του ιστότοπου, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεφώνου κ.λπ. Επιπλέον, η χρήση των cookies δεν επιτρέπει την πρόσβαση σε έγγραφα ή αρχεία στον υπολογιστή του επισκέπτη. Τα cookies που χρησιμοποιούνται είναι τα εξής:

α) Τα απολύτως απαραίτητα cookies είναι ζωτικής σημασίας για την ορθή λειτουργία του ιστότοπου και επιτρέπουν στους χρήστες να περιηγούνται και να χρησιμοποιούν τις λειτουργίες του ιστότοπου χωρίς διακοπή. Αυτά τα cookies δεν ανιχνεύουν ούτε αποθηκεύουν την προσωπική σας ταυτότητα και διαγράφονται μόλις βγείτε από τον ιστότοπο. Χωρίς αυτά τα cookies, δεν είναι δυνατή η αποτελεσματική λειτουργία του ιστότοπου. Επιπλέον, χωρίς αυτά τα cookies, λειτουργίες όπως η σύνδεση σε λογαριασμό που έχουν δημιουργήσει οι χρήστες, οι ηλεκτρονικές αγορές προϊόντων και οι ηλεκτρονικές πληρωμές είναι αδύνατες.

β) Τα cookies επιδόσεων σχετίζονται με τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τη συμπεριφορά των χρηστών κατά την πλοήγηση στον ιστότοπο και αποθηκεύουν πληροφορίες σχετικά με τη χρήση και τα στατιστικά στοιχεία επιδόσεων κ.λπ. Ο σκοπός αυτών των cookies είναι η συλλογή πληροφοριών που βελτιώνουν τον ιστότοπο και την περιήγηση. σε αυτόν.

γ) Τα cookies ευχρηστίας αποθηκεύουν πληροφορίες χρήσης αυτού του ιστότοπου οι οποίες εμφανίζονται σε επόμενη επίσκεψη διευκολύνοντας έτσι τον χρήστη. Τα δεδομένα αυτά δεν είναι διαθέσιμα κατά την επίσκεψη σε ιστότοπους τρίτων.

δ) cookies τρίτων, όπως τα Google Analytics, το Facebook Pixel και οι υπηρεσίες συνομιλίας Tidio. Το Google Analytics είναι μια υπηρεσία ανάλυσης ιστότοπων που παρέχεται από την Google, Inc. ("Google"). Το Google Analytics χρησιμοποιεί cookies για να βοηθήσει στην ανάλυση του τρόπου με τον οποίο οι χρήστες χρησιμοποιούν τον ιστότοπο, των δημογραφικών στοιχείων, των τεχνολογιών προσβασιμότητας και άλλα. Αυτά τα cookies διέπονται από την πολιτική απορρήτου της Google εδώ. Κατά συνέπεια, η υπηρεσία Facebook Pixel παρέχεται από την Facebook Inc. ("Facebook") χρησιμοποιεί cookies για να βοηθήσει στην ανάλυση του τρόπου με τον οποίο οι χρήστες χρησιμοποιούν τον ιστότοπο, τα δημογραφικά στοιχεία και άλλα. Θα βρείτε την πολιτική απορρήτου του Facebook εδώ και εδώ. Τέλος, η Tidio chat χρησιμοποιεί cookies για την ορθή λειτουργία της ηλεκτρονικής επικοινωνίας μέσω της ιστοσελίδας. Δείτε την πολιτική απορρήτου της Tidio chat εδώ.

Οι Υπηρεσίες του ιστότοπού μας ενδέχεται να περιλαμβάνουν στο μέλλον συνδέσμους προς ιστότοπους τρίτων μερών, τους οποίους οι χρήστες μας μπορούν να κατεβάσουν. Αναγνωρίζουμε ότι δεν είμαστε υπεύθυνοι για τις πρακτικές απορρήτου των εν λόγω ιστότοπων τρίτων. Ενθαρρύνουμε τους χρήστες/επισκέπτες μας να διαβάσουν τις δηλώσεις/πολιτικές απορρήτου οποιουδήποτε ιστότοπου τρίτου μέρους στον οποίο παραπέμπουν από τον ιστότοπό μας.

Οι επισκέπτες/χρήστες του δικτυακού τόπου marketup.gr, όταν παρέχουν τα στοιχεία τους στο πλαίσιο των συναλλαγών τους με το κατάστημα, της εγγραφής μέλους και κάθε άλλης περίπτωσης, ενημερώνονται, συναινούν και αποδέχονται την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων, για τις ανάγκες της ομαλής διεκπεραίωσης της συναλλαγής και της ορθής παροχής των υπηρεσιών του παρόντος δικτυακού τόπου. Η οικειοθελής καταχώρηση από τους χρήστες του ηλεκτρονικού μας καταστήματος των προσωπικών τους δεδομένων δίνει στην Εταιρεία μας το δικαίωμα να επεξεργάζεται τα δεδομένα αυτά, προκειμένου να εκτελούνται οι παραγγελίες και να παρέχονται στους χρήστες οι ζητούμενες υπηρεσίες. Οι επισκέπτες/χρήστες της ιστοσελίδας marketup.gr παρέχουν με το παρόν τη νόμιμη συγκατάθεσή τους για την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων που παρέχονται από την Εταιρεία σύμφωνα με το νόμο.