Επιχειρησιακή ταυτότητα

Η λεγόμενη Εταιρεία Μπουτσάκης Φώτης, εφεξής αποκαλούμενη Marketup Greece, παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες πληροφορικής και Διαδικτύου. Λειτουργεί από 01/05/2018 και παρέχει web σχεδιασμό, ανάπτυξη και ανάπτυξη τεχνολογιών πληροφορικής για εφαρμογές και υπηρεσίες μάρκετινγκ και διαφήμισης.

Εάν ο χρήστης διαφωνεί με οποιονδήποτε ή με όλους τους όρους χρήσης του ιστότοπου, των υπηρεσιών ή του ηλεκτρονικού καταστήματος, πρέπει να αποφύγει τη χρήση του, διαφορετικά δηλώνει ότι έχει αποδεχθεί άνευ όρων όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις λειτουργίας του. Η εταιρεία Markeutp Ελλάς λειτουργεί υπό την ευθύνη της εταιρείας Μπουτσάκης Φωτής με τον διακριτικό τίτλο "Marketup", αριθ. GEMI: 000000000000, Φορολογική ID: 118907647 που βρίσκεται στην οδό Θερίσου 1, Ηράκλειο, PC 71500. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2811 11 8271.

Οροι χρήσης

Για να εξασφαλίσει την ποιότητα των υπηρεσιών της και την προστασία των πελατών της, η Marketup Greece Company συνάπτει Συμβόλαια Υπηρεσιών για κάθε έργο που της έχει ανατεθεί. Η Συμφωνία Υπηρεσιών απαριθμεί τις υπηρεσίες της Εταιρείας στον Πελάτη, τις υποχρεώσεις των συμβαλλομένων μερών, τις εγγυήσεις και το εφαρμοστέο δίκαιο.
Υποχρεώσεις των μελών της εταιρίας

Η Εταιρεία είναι υποχρεωμένη να εκτελέσει το έργο ή / και να παράσχει τις προβλεπόμενες στη σύμβαση υπηρεσίες και να ολοκληρώσει την κατασκευή του συμφωνηθέντος Έργου μέσα στο χρονικό διάστημα που απαιτείται και συμφωνήθηκε με τον πελάτη. Η Εταιρεία δηλώνει ρητά ότι θα καταβάλει κάθε εύλογη προσπάθεια για να εξασφαλίσει στον Πελάτη, στο μέτρο του δυνατού, την παροχή των συμφωνημένων υπηρεσιών.

Ο Πελάτης υποχρεούται να καταβάλει στην Εταιρεία τα τέλη (τιμές, αμοιβές, έξοδα) με τον τρόπο και την ώρα που ορίζεται στη σύμβαση. Τα μέρη μπορούν να συμφωνήσουν ότι μέρος ή μέρος του απαιτούμενου υλικού θα παρασχεθεί από την Εταιρεία ή από τρίτους υπό την ευθύνη της Εταιρείας.

Εφαρμογή του Έργου

Τα μέρη συμφωνούν ότι η υλοποίηση του έργου θα πραγματοποιηθεί σε δύο (2) στάδια: (α) η Εταιρεία εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, που θα συμφωνηθεί μεταξύ των μερών, θα παραδώσει ένα σχέδιο του έργου προς επανεξέταση και έγκριση στον Πελάτη. Αν ο Πελάτης αντιταχθεί σε αυτό το Σχέδιο, η Εταιρεία θα προβεί στις απαραίτητες αλλαγές ώστε ο Πελάτης να δώσει την έγκρισή του. β) Μετά την έγκριση του σχεδίου του έργου από τον Πελάτη, η Εταιρεία θα προχωρήσει στην τελική υλοποίηση και παράδοση του έργου στον Πελάτη.

Η έγκριση του Σχεδίου από τον Πελάτη αποτελεί προϋπόθεση για την Εταιρεία να προχωρήσει στην τελική εκτέλεση και παράδοση του έργου.

Η Εταιρεία οφείλει να εκτελέσει και να παραδώσει το Έργο όπως περιγράφεται στο προσχέδιο.

Εάν ο Πελάτης, αφού εγκρίνει το Σχέδιο Σχέσης, εγείρει αντιρρήσεις ως προς το περιεχόμενο του σχεδίου, δικαιούται να ζητήσει συγκεκριμένες αλλαγές από την Εταιρεία. Σε μια τέτοια περίπτωση, ωστόσο, υπόκεινται σε πρόσθετες επιβαρύνσεις (τιμές, τέλη, έξοδα) πέραν των όσων έχουν ήδη συμφωνηθεί.

Τεχνική Υποστήριξη

Η Εταιρεία καλείται να παράσχει τεχνική υποστήριξη και απαντήσεις στις ερωτήσεις σας σχετικά με το Έργο, μόνο μέσω τηλεφώνου στο 2811117281 ή μέσω email στις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από τις 09:00 έως τις 17:00. Η Εταιρεία δεν είναι υποχρεωμένη να παρέχει τεχνική υποστήριξη σε μη εργάσιμες ημέρες και αργίες. Σε περίπτωση ειδικής σύμβασης, οι ισχύοντες όροι και προϋποθέσεις τεχνικής υποστήριξης απαλλάσσονται και διατυπώνονται βάσει αυτών.

Για καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, η τεχνική υποστήριξη παρέχεται στο 6955932870, ωστόσο, λόγω εμποδίων ή ανωτέρας βίας, ενδέχεται να μην είναι δυνατή η επικοινωνία ή η άμεση επίλυση του προβλήματος. Οι καταστάσεις έκτακτης ανάγκης χαρακτηρίζονται ως γεγονότα όπου η επιχειρηματική ή οικονομική δραστηριότητα του Έργου επηρεάζεται ή διακόπτεται. Η Εταιρεία υποχρεούται να επιλύσει όλα τα θέματα μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα και να επαναλάβει την επιχειρηματική ή οικονομική δραστηριότητα του Έργου. Η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να θεωρεί ένα γεγονός ως μη έκτακτης ανάγκης και να παρέχει τεχνική υποστήριξη κατά σειρά προτεραιότητας.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να καθυστερήσει την παροχή τεχνικής υποστήριξης σε περιπτώσεις εμποδίων, φόρτου εργασίας ή ανωτέρας βίας.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει πρόσθετη οικονομική αποζημίωση από τον Πελάτη εάν η παροχή τεχνικής υποστήριξης αφορά: (α) καταστάσεις ή γεγονότα πέραν των όσων έχουν ήδη συμφωνηθεί, (β) κατάχρηση και μη συμμόρφωση με τους κανόνες λειτουργίας, (γ) ευθύνη ή ζημιές από τρίτους.

Πνευματική ιδιοκτησία

Τα Μέρη συμφωνούν ότι η Εταιρεία δεν αποκτά δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας επί του υλικού που παρέχει ο Πελάτης και ο Πελάτης δεν αποκτά δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας πάνω στο υλικό που παρέχεται από την Εταιρεία ή τρίτο προμηθευτή της Εταιρείας.

Επιπλέον, τα μέρη συμφωνούν ότι ο Πελάτης αποκτά, μετά την παράδοση του συμφωνηθέντος έργου σε αυτόν και την καταβολή όλων των επιβαρύνσεων που αναφέρονται στη σύμβαση στην Εταιρεία, το δικαίωμα ιδιοκτησίας επί του Περιεχομένου του έργου.

Εάν ο Πελάτης αποτύχει να καταβάλει όλες τις χρεώσεις στην Εταιρεία εντός 15 εργάσιμων ημερών από την παράδοση του Έργου στον Πελάτη, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα προσωρινής διακοπής της λειτουργίας της Ιστοσελίδας έως ότου ο Πελάτης καταβάλει όλες τις χρεώσεις. στην εταιρεία.

Ο Πελάτης αναγνωρίζει ότι η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να δηλώσει στον ιστότοπο του Πελάτη ότι δημιουργήθηκε από την Εταιρεία χρησιμοποιώντας διακριτικά εικονίδια ή διακριτικό κείμενο που αναφέρεται στις ιστοσελίδες της Εταιρείας με υπερσύνδεσμο και ότι η Εταιρεία διατηρεί τη σωστή αναφορά στη δημιουργία το Έργο, με εικονογραφήσεις και τη διεύθυνση της ιστοσελίδας, στα δείγματα της δουλειάς της.

Καθήκον εμπιστευτικότητας

Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν ότι δεν θα αποκαλύψουν σε τρίτους, εκτός από τους σκοπούς που σχετίζονται με τη σύμβαση, οποιαδήποτε πληροφορία που από τη φύση της ή μετά τη συμφωνία θεωρείται εμπιστευτική, ενδεικτική των εγγράφων, εκθέσεων, λογισμικού, οργανωτικών πληροφοριών, σχεδίων, εικόνων, εικόνες, βίντεο, φωτογραφίες, σήματα ήχου, γραφικά, e-mail πελάτη κ.λπ.

Εγγυήσεις

Τα συμβαλλόμενα μέρη έχουν το δικαίωμα να υπογράψουν τη σύμβαση και να εκτελέσουν τους όρους και τις προϋποθέσεις που απορρέουν από αυτήν, χωρίς να περιορίζονται ή να απαγορεύονται τα δικαιώματά τους με προηγούμενες συμβάσεις ή συμφωνίες με τρίτους.

Η Εταιρεία δικαιούται να υπογράφει συμφωνίες και να συνάπτει συμβάσεις για την κατασκευή ενός έργου ή / και να παρέχει υπηρεσίες με το ίδιο ή παρόμοιο περιεχόμενο με τη σύμβαση, και ιδίως με τα ίδια ή παρόμοια τεχνικά χαρακτηριστικά με τη σύμβαση, αλλά εγγυάται ότι δεν θα προβεί στη σύναψη συμβάσεων με τρίτους που είναι αντίθετες προς τη σύμβαση.

Ο Πελάτης εγγυάται ότι δεν έχει συνάψει συμβάσεις με τρίτα μέρη που είναι αντίθετες με το περιεχόμενο της σύμβασης και δεν θα συνάψει τέτοιες συμφωνίες με τρίτους.

Ο Πελάτης εγγυάται ότι το υλικό που παρέχεται στην Εταιρεία δεν περιέχει ψευδείς ειδήσεις, πιστοποιητικά, ανακοινώσεις και ότι το περιεχόμενό του είναι γενικά αληθές.

Η Εταιρεία εγγυάται ότι θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να παραδώσει το Έργο στο ακέραιο και πλήρως, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην Πρόταση ή Σύμβαση που εκδόθηκε. Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για (α) περιστατικά καθυστέρησης που δεν οφείλονται σε δικό της σφάλμα ή υπαιτιότητα τέτοιων προσώπων, (β) περιστατικά ατυχήματος ή ανωτέρας βίας, (γ) συμβάντα υγείας.

Ο Πελάτης εγγυάται ότι θα καταβάλει κάθε προσπάθεια για να εγκρίνει το σχέδιο, να απαντήσει σε οποιεσδήποτε ερωτήσεις και να παραδώσει οποιοδήποτε υλικό ζητήθηκε για το Έργο εντός του χρονικού πλαισίου που ορίζεται στην Προτεινόμενη Πρόταση ή Σύμβαση. Σε περίπτωση καθυστέρησης, καθυστέρησης, αδυναμίας ανταπόκρισης στο σχέδιο ή της επιθυμίας του Πελάτη να μην συνεχίσει το Έργο, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την πλήρη πληρωμή του ποσού της Πρότασης ή της Σύμβασης και του συμφωνηθέντος.

Τα συμβαλλόμενα μέρη εγγυώνται ότι το περιεχόμενο της σύμβασης δεν παραβιάζει και δεν θα παραβιάζει μελλοντικά δικαιώματα τρίτων, αλλά δεν αναφέρεται ρητώς στο εμπορικό σήμα ή / και το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, συγγενικά δικαιώματα, εμπορικά μυστικά κ.λπ.
Συγκεκριμένα, ο Πελάτης εγγυάται ότι κατέχει ή διασφαλίζει όλες τις απαραίτητες άδειες χρήσης του υλικού που παραχωρεί στην Εταιρεία και ότι σε σχέση με το υλικό αυτό δεν παραβιάζει δικαιώματα τρίτων.
The Company itself guarantees the material that it may provide for the performance of the contract.

Τα συμβαλλόμενα μέρη εγγυώνται ότι το υλικό που παρέχουν για τους σκοπούς της σύμβασης δεν παραβιάζει τα χρηστά ήθη και / ή τη δημόσια τάξη.

Σε περίπτωση που ένα από τα συμβαλλόμενα μέρη παραβεί οποιαδήποτε από τις προαναφερθείσες εγγυήσεις και / ή προκαλέσει οποιαδήποτε από τις προαναφερθείσες παραβάσεις από οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη, το συμβαλλόμενο μέρος υποχρεούται να αποδεσμεύσει τον αντισυμβαλλόμενο του από οποιαδήποτε ευθύνη για αποζημίωση, έξοδα. , τα έξοδα και τα άλλα έξοδα που προκύπτουν από αξιώσεις τρίτων. Η υποχρέωση αυτή συνεπάγεται ότι ο ανωτέρω Αντισυμβαλλόμενος θα ειδοποιήσει δεόντως το άλλο Συμβαλλόμενο Μέρος για οποιαδήποτε αξίωση σχετικά με τα προαναφερθέντα και θα καταβάλλει δέουσα επιμέλεια και βοήθεια για την υπεράσπιση ή την επίτευξη διακανονισμού.

Ευθύνη - Ανωτέρα Βία

Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για συμβάντα που δεν οφείλονται σε δική της υπαιτιότητα ή υπαιτιότητα τέτοιων προσώπων, για τυχόν ατυχήματα ή γεγονότα ανωτέρας βίας, συμπεριλαμβανομένων αλλά όχι περιοριστικά της δυσλειτουργίας ή ελαττωματικής λειτουργίας της ΔΕΗ ή οποιασδήποτε άλλης Εταιρείας ή οργάνωσης, των τηλεπικοινωνιών του ΟΤΕ ή άλλης Εταιρείας Σταθερής ή Κινητής Τηλεφωνίας ή τρίτων, η λειτουργία των οποίων συνδέεται άμεσα ή επηρεάζει την αδιάκοπη παροχή των συμφωνημένων υπηρεσιών.

Εφαρμοστέο δίκαιο - Δικαιοδοσία

Το ελληνικό δίκαιο εφαρμόζεται στην επίλυση τυχόν διαφορών που προκύπτουν από την εφαρμογή της σύμβασης. Τα δικαστήρια της πόλης του Ηρακλείου είναι αποκλειστικά υπεύθυνα για κάθε διαφορά που προκύπτει από τη σύμβαση.